Ledande
team


Ledande team är ett träningsprogram för ledningsgrupper för att skapa ledande team som fungerar maximalt tillsammans och som har gemensamma framtidsvisioner och öppen kommunikation.

Målgrupp
Lednings- och samordnings-grupper med operativt ansvar för en verksamhet.

Mål med programmet
Öka samarbete, kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. I träffarna fokuserar ni er egen arbetsplats för att tillsammans tänka ut hur ni som ledningsgrupp kan göra den bättre.

Under programmet...
Ni tränar samarbetsfärdigheter som att lyssna, uppmuntra, ge kritik, våga ställa krav och sätta gränser. Ni tränar också idéarbete och systematisk problemlösning, samtidigt som
ni angriper och löser aktuella problem som har med kvalitet och effektivitet att göra.

Ni arbetar ni med er egen verklighet
Ni arbetar i er egen verklighet och beskriver, analyserar och lär av vardagssituationer.
Era mål prövas och konkretiseras och ni diskuterar olika sätt att engagera medarbetarna
i att försöka uppnå dem. Ni prövar också vad ni ska ha er ledningsgrupp till.

Intervju och enkät före och efter starten
Inför den första träffen och tre månader efter avslutat program intervjuar ledaren var och en. Ni kommer dessutom att svara på enkäter vid två olika tillfällen. Enkäterna innehåller frågor om hur arbetet i ledningsgruppen fungerar och hur det påverkas av ert utvecklingsarbete. Frågorna leder till enskild eftertanke och stärker effekterna av utvecklingsarbetet både för den enskilde och för ledningsgruppen som helhet.

Varje träff har ett tema

Vår framtid - en utmaning: Ni stämmer av nuläget i ledningsgruppen och verksamheten
med hjälp av ledningsgruppsanalysen. Ni granskar ert ledarskap och gör ett framtidsscenario och en framtidsvision.

Klargör ansvar, funktion och policy: Vad är ledningsgrupper till för? Vilka frågor ska gruppen behandla/inte behandla. I det här seminariet prövar ni era prioriteringar, er arbets- och ansvarsfördelning och formulerar er policy.

Samarbete är en fråga om synsätt och färdigheter:
Ni prövar era uppfattningar om vad som menas med ett gott samarbete, beskriver er
själva som samarbetsmänniskor, tränar olika samarbetsfärdigheter och gör ett samarbetskontrakt.

Problem ger möjligheter: Som ledningsgrupp ska ni kunna hitta angreppssätt och lösningar som tillfredsställer många intressegrupper. I detta seminarium angriper ni problem som berör kvalitet och effektivitet och prövar en systematisk modell för problemlösning.

Mobilisera personalens handlingskraft och engagemang: Som ledningsgrupp har ni stora möjligheter att verka för ett bra klimat, att entusiasmera och engagera. Analysera de faktorer som påverkar arbetsglädje och effektivitet och ta gemensamt ställning till hur ni kan öka era insatser för att motivera medarbetarna. Ni gör en enkel enkätundersökning
av arbetsklimatet på er arbetsplats.

Aktivitetsplaner efter varje träff
I slutet av varje träff gör ni en aktivitetsplan, vilket innebär att ni bestämmer vad som ska göras, vilka av er som ska göra det, när ni ska vara färdiga och ibland också hur ni ska arbeta. Ni ger således er själva direktiv att arbeta vidare med de frågeställningar som ni arbetat med under träffen.

Tidsåtgång
Hela programmet täcker fem träffar om vardera 5 - 7 timmar.. Det går att utöka antalet seminarier om ni vill gå djupare och ni kan också att komprimera vissa avsnitt.

Skräddarsy er utbildningsinsats
Vi hjälper er skräddarsy er utbildningsinsats utifrån era unika behov och förutsättningar.